Interní fond studentské podpory

Fond je určen k ocenění aktivních studentů VUT, kteří vykonali v roce 2024 významnou činnost v oblasti vzdělávací, sportovní, kulturní či společenské, konanou ve prospěch fakulty, VUT nebo akademické obce VUT. Návrhy se podávají za již proběhlé aktivity. Nedodržení pravidel může být důvodem k vyřazení podaného návrhu z posuzování. S případnými dotazy se obracejte na janikd@vut.cz.

Motiv fondu

Interní fond studentské podpory si bere za cíl přispět komunitě studentů na VUT. Na VUT je přibližně 18 000 studentů, z nichž každý může být potenciálním nositelem nápadu, jak přispět komunitě studentů  VUT. Ty chce Studentská komora Akademického Senátu VUT podpořit. Hlavní myšlenka za tímto fondem je, aby měli studenti VUT víc možností smysluplného využití volného času než doposud a aby se tímto rozvíjel ve studentech pocit sounáležitosti se spolužáky, studenty jiných oborů nebo jiných fakult případně s celým VUT.

Pravidla a dokumenty

  • Zápis z 1. kola IFSP 2024
  • Pravidla IFSP 2024
  • Upozorňujeme žadatele na skutečnost, že aby mohlo být mimořádné stipendium vyplaceno, musí mít navrhování v době konání akce a v termínu hodnocení žádosti (květen a červen nebo listopad a prosinec daného kalendářního roku) statut studenta VUT.
  • Pokud máte pochybnosti o formální úpravě návrhu, můžete to konzultovat na janikd@vut.cz, nejpozději však týden před termínem podávání návrhu. Později na formální chyby v návrhu nebude brán zřetel a chybně podané návrhy nebudou postoupeny k hodnocení.

Časový harmonogram pro rok 2024

  • 24. 5. 2024 – 1. termín pro podávání návrhů na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v 1. polovině roku 2024
  • 10. 6. 2024 – zveřejnění výsledků 1. kola IFSP
  • 29. 11. 2024 – 2. termín pro podávání návrhů na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v průběhu roku 2024
  • 09. 12. 2024 – zveřejnění výsledků 2. kola IFSP
  • 31. 3. 2025 – zveřejnění výroční zprávy IFSP za rok 2025

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění se předkládají komisi IFSP prostřednictvím online formuláře. Pokud není návrh na ocenění řádně vyplněn nebo je doručen po termínu, komise IFSP k němu nepřihlíží.

Navrhovatel může být jakýkoliv student nebo zaměstnanec VUT.

Návrhy na ocenění doručené po termínu nelze postoupit k hodnocení.


Archivní materiály